فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز
فونت زيبا ساز
ادبیات فارسی راهنمایی - نمونه سوالات رشد معلم مهر و آبان ماه 91 کددوره : 91401018 - 16ساعت

ادبیات فارسی راهنمایی

دبیر ادبیات

نمونه سوالات رشد معلم مهر و آبان ماه 91 کددوره : 91401018 - 16ساعت

نمونه سوالات رشد معلم شماره   مهروآبان  ماه 91  کددوره : 91401018  -   16ساعت  -تهیه : عباسی

1-      مشخصات وصفات  افراد غیر موفق ازنظر ترمن واودن  رانام ببرید. 1-نداشتن اعتماد به نفس2-ناتوانی درادامه انجام کاربه طورمنظم یانداشتن پشتکار3-بی علقگی به هدف ها4-احساس حقارت

2-     معیارشناخت کودکان باهوش کدامها هستند؟ قدرت خلاقانه-استعدادرهبری وکارهای فیزیکی یامکانیکی-قدرت نویسندگی استعدادهنری واموختن زبان خارجی وعلوم وریاضیات

3-   خصوصیات کودکان باهوش ازنظر لویس ترمن:1-وضع جسمانی کودکان باهوش بهتر ازکودکان عادی است2-توانایی کودکان باهوش درتست های مربوط به قرائت وتکلم وحساب وعلوم وادبیات وهنر به کودکان متوسط بارزاست 3-توجه کودکان تیز هوش چند جانبه است درخواندن کتابها وجمع آوری مجموعه های مختلف وعلاقه به انواع سرگرمی ها وبازی ها ونمایش ها موفقیت بیشتری دارند4-درباره دانش ]ود کمترلاف می زنندرفتار اجتماعی سالم تری دارند

4-    اثرکدامیک ازاعضای خانواده درپیشرفت کودکان تیزهوش نقش به سزایی دارند   - پدر

5-    علت اینکه کودکان تیزهوش ازتحصیل عقب می مانند چیست ؟ بی توجهی وبی مهری پدر-ناراحتی های داخل خانواده

6-    تسریع  تحصیل کودکان تیزهوش درچه سالهایی مطلوب وعملی است؟ درمراحل آموزش ابتدایی ومتوسطه وپیش دانشگاهی که از3یا4سال تجاوز نکند(جهش)

7-   تسریع چیست؟ سرعت درطی مراحل آموزشی درمدتی کمتر ازدوره رسمی آموزش وپرورش

8-   متداول ترین تسریع درآموزش وپرورش رانام ببرید:1-جهش2-پیشرفت سریع3-پذیرفتن دانش آموز قبل ازرسیدن به سن دبستان

9-     جهش چیست ؟ گذشتن ازکلاسی به کلاس بالاتر بدون صرف یکسال تحصیلی

10-   نظرات مخالف درمورد تسریع دانش آموزان:1-تسریع موجب ژیدایش عدم تجانس سنی درگروه می شود وسبب منطبق نشدن کودک بامحیط می شود2-تسریع سبب می شودکودکان بعضی مهارت هارا کسب نکنند

11-   گزارش کونانت درسال 1959درخصوص برنامه دبیرستان های کودکان تیزهوش :   1-اختصاص فعالیت های فوق برنامه2-برنامه درسی فشرده وبه صورت واحددرسی 3-گذاشتن دروس انتخابی واجباری  4-علوم اجتماعی به همه یکسان تعلیم داده شود5-به دانش آموزان تیز هوش دروس مقدماتی دانشگاهی تعلیم داده شود6-مستعد بودن دانش اموز درکارنامه وی منعکس شود7- به ازای هر250تا300دانش آموز یک مشاور آشنا باتست های معلوماتی وجود داشته باشد

12-  در پرونده دانش آموز کدام اطلاعات نگهداری می شود-اطلاعات خانوادگی تحصیلی-بهداشتی

13- پرونده محرمانه دانش آموز فقط درنزد چه کسی نگه داری می شود؟ مشاور یا روان شناس

14-  روش های سنجش وارزشیابی را نام ببرید:تشکیل پرونده-تهیه پرسش نامه-مشاهده- نمونه برداری از رفتار- مصاحبه-کاربرد آزمونهای روانی

15- کدام روش ارزشیابی در امر تعلیم وتربیت بسیار کارآیی دارد؟ مشاهده

16-  درکدام روش ارزشیابی غالبا رفتار معلمان ودانش آموزان وتعامل بین آنها مورد مشاهده قرار می گیرد روش مشاهده

17- مشاهده برچند نوع می باشد؟ توصیفی استنباطی

18- درکدام نوع ازمشاهده از هرگونه ارزشیابی واظهارنظر درمورد کیفیت خوداری می شود؟ مشاهده توصیفی

19-  در این مشاهده رفتار فرد مورد نظر یادداشت ودرمورد چگونگی آن اظهار ونظر می شود مشاهده استنباطی

20-   کدام افراد برای شخصیت مشاهده کننده مناسب نیست ؟افرادمتعصب وآنهایی که ثبات عاطفی ندارند-افراد پیش داوروبی صبر وحوصله

21-    خطای هاله وناجوری شناختی چیست؟یعنی ایده قبلی مشاهده کننده درمورد افرادمورد مشاهده مانع ضبط وارزشیابی دقیق مشاهده شود

22- بهترین روش ارزشیابی که می توان بادانش آموزان ارتباط برقرار کرد چیست / مصاحبه

23-            درمدرسه ومراکز پزشکی وقضایی وروان درمانی بهترین روش موثرارزشیابی چیست/ روش مصاحبه

24- روشهای مصاحبه رانام ببرید؟ فردی گروهی

25-درروش مصاحبه گروهی مصاحبه کنندگان نباید از ...نفر تجاوز کند- 5یا6 نفر

26- مزایای مصاحبه گروهی چیست صرفه جویی دروقت

27-            درکدام نوع از مصاحبه ارتباط کاملا عمیق می باشد؟ مصاحبه فردی

28-            مصاحبه به چند طرح انجام می پذیرد؟ 3طرح استاندارد شده نیمه استانداردشده- استاندارد نشده

29- درکدام نوع از مصاحبه سوالات کاملا مشخص وجواب آنها بلی یانه اکتفا می شود وکسب اطلاعات سطحی می باشد؟ استاندارد شده

30-درکدام نوع از مصاحبه سوالات کاملا مشخص وجواب آنها بلی یانه اکتفا می شود به عمق مطالب توجه میشود؟ نیمه استانداردشده

31- کدام نوع از طرق مصاحبه برای آموزشگاه مناسب است ؟ نیمه استانداردشده

32-            کدام نوع از مصاحبه ها بیشتر مناسب جلسات روان درمانی ومشاوره مراجع مرکزی  می باشد؟ استاندارد نشده

33-          مصاحبه به چند طریق ضبط می شود؟یادداشت برداشتن-ضبط گفتار باضبط صوت-بدون ضبط بعداز مصاحبه مصاحبه شونده مطالب ذهنی خودرایادداشت بکند

34-           شرایط مصاحبه کننده 11مورد مندرج درمجله

35-           اولین آزمون روانی بصورت عملی راچه کسی ورچه سالی انجام داد؟ آلفرد دبینه وسیمون1905برای سنجش افراد غیرطبیعی

36-آزمونهای روانی به چند طبقه طبقه بندی می شود7طبقه  هوش-شخصیت-استعداد-علاقه وگرایش-معلومات-اجتماعی-عاطفی-ادراکی وحرکتی

37-           لزوم آزمونهای روانی ازچه زمانی احساس شد؟در جنگ جهانی دوم ×

38-           انسان آمیزه ای است از.......و........  (غریزه وخرد)

39-درسازگاری انسان بامحیط کدام عوامل بصورت یک ترکیب عمل می کنند- آمیزه وخرد یا طبیعت وتعقل

40-   هرفرد درزندگی ناپایان عمر به چند چیز نیاز دارد/ 2چیز کار- بازی

41-  سببهای عقب ماندگی کودک دردرس ریاضیات چیست؟1- خوب یادنگرفتن مفاهیم مقدماتی2-اختلالات عاطفی 3-نداشتن استعدادبرای درک مفاهیم ریاضی

42- تقریباچنددرصد ازکودکان یک مدرسه بامشکل خواندن مواجه هستند ؟ 3تا30درصد کل دانش آموزان

43-           کودکان در7یا8سالگی باید ازبه کاربردن اشیاء ومحسوسات برای درک مفاهیم ریاضی فارغ شده باشند. نظر پیاِژه

44-برای منظم نوشتن مفاهیم ریاضی توسط  بعضی ازدانش آموزان  نامرتب استفاده از کاغذشطرنجی پیشنهاد می شود

45- علما از نظر فرانسیس بیکن برچند دسته اند؟ سه دسته 1-مانند مورچه دانه ها( اطلاعات آموخته شده)را آورده وانبار می کنند .2-مانندکرم ابریشم ازلعاب شان تنیده ودرمی آورند این عالم واقعی نیست3-مثل زنبورعسل گلهاراازخارج آورده وعسل درست می کنند ( عالم واقعی است)

46- کدامیک درست است؟ جواب .علم مسموع اگربه مطبوع ضمیمه نشود کافی نیست

47-            کدام استعدادمخصوص انسان دردرجه اول اهمیت دارد؟ استعدادعقلانی

48-            پیروان وروحانیون ادیان دین راچگونه معرفی می کنند؟ حقیقتی بر ضد عقل و نقطة مقابل عقل و عقل را یک وجود مزاحم و مانع دین معرفی کرد ه اند،

49- سماع یعنی چه؟ شنیدنولو انسان نمیخواهد بشنود

50-  استماع یعنی چه؟ گوش فرادادن است مثل اینکه شما اینجا نشسته اید و خود را آماده کرد ه اید برای شنیدن

51-  سماع واستماع موسیقی چه حکمی دارد؟ اولی حرام نیست دومی حرام است

52- الذین یستمعُونَ القَولَ: آنان که سخن را استماع می کنند.

53-            الباب به چه معناست ؟صاحبان عقل  جمع لب

54- لب یعنی چه ؟مغزنه به معنی مخ، بلکه به معنی اعمّ

55- سنی ها ابتدابه چنددسته تقسیم شده اند ؟معتزله اشاعره

56- معتزله بیشترطرفدار  ....واشاعره طرفدار......جواب-عقل-تعبد.

57-            وجه مشترک شیعه بامعتزله درچه بود؟برای عقل واستدلال ارزش و احترام قائلبودند

58-            اول کتاب کافی وبحار دررابطه باچیست؟ العقل- الجهل

59- اول کتابی که افتتاح می شود چیست - العقل- الجهل

60-   خداچندحجت دارد؟ دوحجت ظاهری وباطنی-حجت ظاهری (انبیا)وحجت باطنی(عقل)

61-   عقل درروایات اسلامی چیست؟ نیرو و قوة تجزیه و تحلیل

62-   عاقل کسی است که از خودش فهم و قدرت تجزیه و تحلیل دارد

63-اَلْحِکْمَةُ ضالَّةُ الْمُؤْمِن: حکمت گمشده مومن است

64-حکمت چیست ؟ علمی که محتوی حقیقت باشد علمی که استجکام وپایه داشته باشدوخیال نباشد

65-            خاصیت عقل ومعنای واقعی آن  :1-فراگرفتن علم وآموختن 2- تجزيه و تحليل، و غَثّ و سمين كردن، تشخيص خوب از بد، و ريز و درشت كردن،

66-این سخن ازکیست /هرکس که عادت کرده حرف را بدون دليل قبول كند، او از لباس آدمي بيرون رفته. يعنيآدم حرف رابدون دلیل نمی پذیرد.از بوعلی سینا درکتاب اشارات

67-           ......عقل راتربیت می کند علم

68-           عقل رابایدبا.....توام کرد علم

69-  به علم گفته اند عقل مسموع و به عقل گفته اند علم مطبوع. يعني به عقل، علم اطلاق شده وبه علم  عقل

70- مطبوع یعنی فطری ومسموع یعنی اکتسابی

 پایان -ادامه سوالات سایر مجلات  متعاقبا به آدرس   WWW.ghodratallah.blogfa.com ویا www.mahmoudlou.mihanblog.com      منطقه مرند  

71-  

 

 
+ نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم بهمن ۱۳۹۱ساعت 20:4  توسط ش- عباسی   |